Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2020 YILI İÇİN TOPLAM : 29000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER ) DİZEL ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşların 2020 yılı için Toplam : 29000 Litre Akaryakıt Motorin (Diğer ) Dizel alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/654129 1-İdarenin a) Adresi […]

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2020 YILI İÇİN TOPLAM : 29000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER ) DİZEL ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
11 Aralık 2019 - 16:18 'de eklendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşların 2020 yılı için Toplam : 29000 Litre Akaryakıt Motorin (Diğer ) Dizel alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/654129
1-İdarenin
a) Adresi : Emek Mah. Semayunt Cad. No:1 76100 merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762271502 – 4762260896
c) Elektronik Posta Adresi : igdir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 yılı için Toplam : 29.000 Litre Motorin(Diğer) Dizel Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; 3.000 Litre, Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 6.000 Litre, Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 4.000 Litre, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8.000 Litre, Kadın Konukevi Müdürlüğü 3.000 Litre ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 5.000 Litre
c) Teslim tarihi : Teslimat aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Firma ihale konusu akaryakıtı 01.01.2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında, idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey şeklinde teslim edecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Sema Yunt Cad. No:1
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 – 09:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
  2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini teklifi ile birlikte ibraz edecektir.
  3-İstekli Türkiye’de bulunan OTTS’ye sahip akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren açık adresli listeyi teklifi ile beraber idare’ye verecektir.
  4) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
  5)5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,
  6) İsteklinin bağlı bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Sema Yunt Cad. No:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
  Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Kadın Konukevi Müdürlüğü-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Sosyal Hizmet Merkezi-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Zihinsel Engelliler Bakım Ve Rehabilitasyon Mrk-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Tenzile Erdoğan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER