Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

YUMURTA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/133990 1-İdarenin a) Adresi : 5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) Telefon ve faks numarası : 4762271660 – 4762271662 c) Elektronik Posta Adresi : […]

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
25 Mart 2020 - 14:03 'de eklendi.

YUMURTA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/133990
1-İdarenin
a) Adresi : 5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762271660 – 4762271662
c) Elektronik Posta Adresi : ihkombskigdir@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000.000 AD. YUMURTA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5′ inci Hd.A.K.lığıTşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığının yapacağı tebligata göre günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığı yiyecek depolarına teslim edilecektir. Muayenesinin tamamlanmasını müteakip Gökay, Telçeker, Ziyaret, Ortakent, Fehmi Altınordu, Gürbulak, Kozlu, Aralık Tb. ve Bl. merkezlerine yüklenici araçları (idarenin istediği cins ve miktarda araç) ile ücretsiz olarak istenilen birliğe teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale dokümanı EK-3’de (İhtiyaç Çizelgesi ve Tedarik Planı) belirtilen teslim programına uygun olarak işe başlanacaktır. (Her kısım için belirtilen tarihte işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama tarihi belirtilen tarihler olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacak ve işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. Ancak; İşin bitiş süresi EK-3 İhtiyaç Çizelgesi ve Tedarik Planında belirtilen İşin Bitiş Tarihini geçmeyecektir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 17.04.2020 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER