Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

İÇME SUYU AMAÇLI İÇME SUYU BORUSU, BORU EK PARÇALARI VE DALGIÇ MOTOPOMP MALZEMELERİNİN MAL ALIMI IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçme Suyu Amaçlı İçme Suyu Borusu, Boru Ek Parçaları ve Dalgıç Motopomp Malzemelerinin Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/418746 1-İdarenin a) Adresi : EMEK MAHALLESI FATIH CADDESI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) […]

İÇME SUYU AMAÇLI İÇME SUYU BORUSU, BORU EK PARÇALARI VE DALGIÇ MOTOPOMP MALZEMELERİNİN MAL ALIMI IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
07 Eylül 2019 - 13:04 'de eklendi.

İçme Suyu Amaçlı İçme Suyu Borusu, Boru Ek Parçaları ve Dalgıç Motopomp Malzemelerinin Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/418746
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK MAHALLESI FATIH CADDESI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762277465 – 4762264177
c) Elektronik Posta Adresi : abbaskarabag@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Kalem Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İnşaat Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (ATMIŞ ) gün içerisinde IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Ambarına Teslim
Edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
  a) Aday veya isteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenelenen Kapasite Raporu,
  c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenelenen İmalat Yeterlikik Belgesi,
  d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenelen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  A) PVC Borular için TS EN ISO 1452-2 Uygunluk Belgesi ( Ugulamadaki Son Şekli İle )
  B) TSE 11146 Uygunluk Belgesine ve İSO-9001 ;2008 Kalite Yönetim Belgesi İhale Aşamasında Sunulacaktır
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER