Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

İÇME VE KULLANMA SUYU İSALE HATTINDA KISMİ TADİLATTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçme ve Kullanma Suyu İsale Hattında Kısmi Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.İhale Kayıt Numarası : 2020/4509161-İdarenina) Adresi : Emince Köyü Nahcivan Yolu 20. Km.ARALIK/IĞDIRb) Telefon ve faks numarası : 4764113737 – 4764235065c) Elektronik Posta Adresi : kkarabekir@tigem.gov.trç) […]

İÇME VE KULLANMA SUYU İSALE HATTINDA KISMİ TADİLATTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
07 Eylül 2020 - 17:11 'de eklendi.

İçme ve Kullanma Suyu İsale Hattında Kısmi Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/450916
1-İdarenin
a) Adresi : Emince Köyü Nahcivan Yolu 20. Km.
ARALIK/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4764113737 – 4764235065
c) Elektronik Posta Adresi : kkarabekir@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İçme ve Kullanma Suyu İsale Hattında Kısmi Tadilat
Edilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Aralık/IĞDIR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Aralık/IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 21.09.2020 – 14:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
  sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
  yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
  kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.tigem.gov.tr adresinden 43953ae2-ce98-4c4a-a3bf-316799aff70a kodu ile erişebilirsiniz.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
  50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
  belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
  mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  A/IX Grup İşler ile Her Türlü Basınçlı Sulama Sistemi Tesis Edilmesi İşleri
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
  zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü
  Aralık/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
  gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
  yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
  teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
  teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
  teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.tigem.gov.tr adresinden 43953ae2-ce98-4c4a-a3bf-316799aff70a kodu ile erişebilirsiniz.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER