Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR VE KAPSAMI Sıra No İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER Toplam yaklaşık inşaat alanı (m²) KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli (TL)       Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İli İlçesi Mahallesi/Köyü 1 IĞDIR Merkez Karaağaç 1429 3 14.232,00 16.390,00 m2 40.614.420,00 TL 2 IĞDIR Merkez Karaağaç 2010 15 1.416,03 3.684,05 m2 637.200,00 TL   41.251.620,00 […]

IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
18 Haziran 2020 - 9:45 'de eklendi.

İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR VE KAPSAMI

Sıra No İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER Toplam yaklaşık inşaat alanı (m²) KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli (TL)
      Ada Parsel Yüzölçümü (m²)
İli İlçesi Mahallesi/Köyü
1 IĞDIR Merkez Karaağaç 1429 3 14.232,00 16.390,00 m2 40.614.420,00 TL
2 IĞDIR Merkez Karaağaç 2010 15 1.416,03 3.684,05 m2 637.200,00 TL
  41.251.620,00 TL

YAPILACAK İNŞAATIN KARŞILIĞINDA VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Sıra No İli İlçesi Mahallesi/ Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL)
1 IĞDIR Merkez Baharlı 49 11 1.088,68 Arsa 5 Kat Ticari Alan 22.900.000
2 IĞDIR Merkez Baharlı 49 37 895,66 Arsa 5 Kat Ticari ve Konut Alanı 7.100.000
3 IĞDIR Merkez Baharlı 12   1   1.203,00 Arsa 5 Kat Ticari Alan 11.430.000
  TOPLAM 41.430.000

Iğdır İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1429 ada 3 parsel no.lu  14.232,00 m2 yüzölçümlü  1/1000 ölçekli imar planında Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde 16.390,00 m2 kapalı alanlı Valilik Hizmet Binası, (Askerlik Şubesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Defterdarlık ve Hizmet Birimleri ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Hizmet Binalarının) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsisli Hizmet Binasının (Karaağaç Mah. 2010 ada 5, 6, 7, 14 ve15 parsel no.lu taşınmazlar) onarım ve tamiri (Çevre Duvarı, otopark kapısı, otopark zemin kaplaması Hizmet Binası çevresine tretuvar yapılması ve benzeri) yaptırılması karşılığında,

Yukarıda özellikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar yükleniciye verilecektir.

            Arsa karşılığı inşaat işi, 21/07/2020 tarihine isabet eden Salı günü, saat 10:00’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle, hizmet binası inşaatı 41.251.620,00 TL yaklaşık maliyeti ile devre konu taşınmaz bedeli arasında Hazine lehine meydana gelen 178.380,00 TL fark kabul edilerek ihale yaptırılacak inşaata Hazine lehine 178.380,00 TL bedel kabul edilerek üzerine ilave nakit teklifler alınmak suretiyle yapılacaktır. Devredilecek taşınmazın tahmini bedeli 41.430.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 6.214.500,00 TL’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin %30’u kadar benzer iş deneyim belgesinin olması gerekir. Ancak, yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin olmaması veya toplam inşaat bedelinin %30’undan az olması halinde iş ortaklığı ile bu oranı sağlamak zorundadır. Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin;

1- Yasal yerleşim yeri belgesini ( ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

2- Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

3- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

4- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,

5- İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri,

6- Toplam inşaat bedelinin %30’u kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya iş ortaklığı),

7- Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %30’una tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan, gelir tabloları, işletme hesabı özetleri, İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

8-Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler

9- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesini,

10- Sosyal güvenlik prim borcu yok yazısı.

11-Vergi borcu yok yazısı

12-İstekliler YAMBİS’e kayıtlı olduklarını ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren ve sorgulamaya esas yapı müteahhitliği  yetki belgesi,

13- İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu,

14-İdari ve Teknik Şartnamelerin imzalanarak şartnamelerdeki hususların kabul edildiğine dair taahhüt yazısı.

İhale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

           Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeler, ücretsiz olarak Milli Emlak Müdürlüğünden öğrenilebilir. Ancak ihaleye girebilmek için ihale dokumanın 5.000,00 TL bedel karşılığında satın alınması gerekmektedir.

           Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

           Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   İLAN OLUNUR.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER