Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK LASTİK ALIMI İHALESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK LASTİK ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası :2020/5620261-İdarenina) Adresi :TOPÇULAR MAH.HÜRRİYET CAD.NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA IĞDIR MERKEZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ/IĞDIRb) Telefon ve faks numarası :4762277589-90 […]

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK LASTİK ALIMI İHALESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
22 Ekim 2020 - 11:13 'de eklendi.

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK LASTİK ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/562026
1-İdarenin
a) Adresi :TOPÇULAR MAH.HÜRRİYET CAD.NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA IĞDIR MERKEZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası :4762277589-90 – 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi :satinalmaihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM LASTİK ALIMI IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK LASTİK ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi sipariş formu firmaya bildirildikten sonra 15 takvim günüdür. Yüklenici firma sözleşme imzalandığı gün işe başlayacak,, sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati :02.11.2020 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  Yerli üretim lastikler TSE belgesi olup,-otomobil lastikleri için TSE11374 ve hafif ticari araç lastikleri TSE 11375-standartlarında olmalıdır.
  4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
  TEKLİF DOSYASINDA ORJİNAL KATALOG SUNULACAKTIR. YERLİ ÜRETİM LASTİKLER TSE BELGELİ OLUP, OTOMOBİL LASTİKLERİ İÇİN TSE11374 STANDARTLARINDA OLMALIDIR. İSTEKLİ FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ LASTİKLERİN BU STANDARTLARDA OLDUĞUNU TEKLİF DOSYASINDA BELGELEYECEKLERDİR.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER