Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KİT KARŞILIĞI KAN GAZI CİHAZI TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/595998 1-İdarenin a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) Telefon ve faks numarası : […]

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
12 Kasım 2020 - 14:10 'de eklendi.

KİT KARŞILIĞI KAN GAZI CİHAZI TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/595998
1-İdarenin
a) Adresi:TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762277589-90 – 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi:satinalmaihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:KİT KARŞILIĞI KAN GAZI CİHAZI TEMİNİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:IĞDIR DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
c) Teslim tarihi:Kitlerin teslimatını idarenin istediği miktar ve zamanlarda sözleşme bitiş tarihine kadar pey der pey olarak laboratuvara teslim edecektir. Teslim edilen kitlere ait faturalar ilgili hekimin imzasının bulunduğu çalışılan hasta sayısına ait otomasyon çıktısına göre kesilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI BİRİMİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati:07.12.2020 – 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler; 1-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,
2-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır.
3-İsteklilerin teklif ettiği KİTLER VE/VEYA SARFLAR ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen CİHAZLAR T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler, İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS “SAĞLIK BAKANLIĞI” tarafından onaylı olmalıdır. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya ÜTS resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir. İstekliler; teklif ettikleri kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olması halinde “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair belgeyi yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp ihale dosyasında sunacaklardır. İsteklinin bayi olması durumunda bu belgeyi üretici veya tedarikçi imzalı olarak ta sunabilir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler,Cihaz ve kitlerin marka, model ve menşeinin belirtildiği teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmalıdır. 2-Tedarik edilecek malların katalogları veya fotoğrafları, cihaz ve reaktifle ilgili dokümanlar, kullanma kılavuzları, katalog broşür Teklifleri ile birlikte verilecektir.
3-Yüklenici firma teklif edeceği cihazlara ve kitlere ait prospektüsleri teklifleri ile birlikte verilecektir.
4-İhale komisyonu tarafınca cihazlar ile ilgili demonstrasyon gerekmesi durumunda demonstrasyon istenebilecektir.Demonstrasyon istenmesi durumunda tarihini idare belirleyecektir.  Demonstrasyon ile ilgili tüm işlemler idare tarafından isteklilere EKAP üzerinde bildirilecektir.  Demonstrasyona ait bütün giderler istekli firmaya aittir.
5-Yüklenici firma teklif edeceği cihazlarının halen üretimde olduğuna dair üreticiden veya ithalatçıdan aldığı  yazıyı  teklifleri ile birlikte verilecektir.
6- Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi  ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin kapsadığı kısım/kısımlar belirtilmelidir.      
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.Teknik şartnamenin A.23 maddesinde istenen; Firma cihazın üretimde olduğunu ihalede belgelendirilecektir. 2.Teknik şartnamenin A.26 maddesinde istenen ;Firma enamdan çıkacak atıkların tehlikeli atık olup olmadığını açıkça beyan eden bilgileri firmanın yöneticisi tarafından imzalanmış MSDS(Bilgi Güvenlik Formu) raporlarını ihale dosyasında sunacaktır. 3.Teknik şartnamenin A.35 maddesinde istenen ;İhale sözleşme bedeli dolana kadar teklif edilen tüm sistem ve diğer tüm ekipmanlar laboratuvarda bulundurulacaktır. Firma bunu teknik şartnameye cevabında taahhüt etmelidir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER