Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK TARAMA TETKİKLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKALRI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı Güvenliği ve Sağlık Tarama Tetkikleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/588807 1-İdarenin a) Adresi : İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) Telefon ve faks numarası : 4762264097 – […]

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK TARAMA TETKİKLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKALRI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
28 Kasım 2019 - 14:26 'de eklendi.

İş Sağlığı Güvenliği ve Sağlık Tarama Tetkikleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/588807
1-İdarenin
a) Adresi : İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762264097 – 4762278321
c) Elektronik Posta Adresi : seneryildirim6@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Kısmi Zamanlı İş Sağlığı Güvenliği ve Sağlık Tarama Tetkikleri Hizmet Alımı İş Sağlığı
Güvenliği ve Sağlık Tarama Tetkikleri Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Iğdır İl Özel İdaresi, Iğdır İl Özel İdaresi Ek Binası, Iğdır İl Özel İdaresi Çalpala Binası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ EK BİNASI MAKİNE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b)Tarihi ve saati : 12.12.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  5.1.e. İhale yönetmelikleri
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.1.h. İhaleye Iğdır ili ve sınır illerdeki bulunan OSGB’ler ihaleye katılabir. İhalede OSGB yetki belgesi sunmaları zorunludur.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ EK BİNASI MAKKİNE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER