Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

LABORATUVAR CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü le hale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı belgeler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/509799 1-İdarenn a) Adres : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) Telefon ve faks […]

LABORATUVAR CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
01 Kasım 2019 - 10:14 'de eklendi.

LABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü le hale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı belgeler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/509799
1-İdarenn
a) Adres : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762230010 – 4762230017
c) Elektronik Posta Adres : dar.mal@gdr.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adres (varsa) : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kısım/Adet Laboratuvar Cihazı Ayrıntılı belgeye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan dar şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, ALUM Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mal İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 3. Kat İhale Salonu Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır
b) Tarh ve saat : 08.11.2019 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler le yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküler;
  4.1.2.1. Gerçek kş olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu belgelerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,
  4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından ş deneyimin göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına at olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mal müşavir ya da serbest muhasebeci mal müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimin gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemler tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere hale konusu ş veya benzer işlere ilişkin ş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci se yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor se yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeler sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler le tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneler, katalogları, fotoğrafları le teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Katalog ve Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı

4.4. Bu halede benzer ş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapılan her türlü laboratuvar cihaz satışı

5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mal İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 3. Kat Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerin, mal kalem-kalemler için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine hale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı le bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu halede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekler tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 6. Konsorsiyum olarak haleye teklif verilemez.
 7. Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 8. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER