Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

SEDİMANTASYON KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İHALESİ(36 AYLIK) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SEDİMANTASYON KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İHALESİ(36 AYLIK) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/113173 1-İdarenin a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR b) Telefon ve […]

SEDİMANTASYON KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İHALESİ(36 AYLIK) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
28 Şubat 2020 - 16:57 'de eklendi.

SEDİMANTASYON KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İHALESİ(36 AYLIK) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/113173
1-İdarenin
a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762277589-90 – 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : SEDİMANTASYON KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İHALESİ(36 AYLIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI IĞDIR DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacak işe başlama tarihinde itibaren 7 gün içerisinde hastanenin belirlemiş olduğu yerlere cihaz kurulumu yapılacak Kitlerin teslimatını idarenin istediği miktar ve zamanlarda sözleşme bitiş tarihine kadar pey der pey olarak laboratuvara teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 11.03.2020 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler;
  1-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,
  2-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır.
  3-İsteklilerin teklif ettiği KİTLER VE/VEYA SARFLAR ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen CİHAZLAR T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,
  İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS “SAĞLIK BAKANLIĞI” tarafından onaylı olmalıdır.
  İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya ÜTS resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
  İstekliler; teklif ettikleri kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olması halinde “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair belgeyi yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp ihale dosyasında sunacaklardır. İsteklinin bayi olması durumunda bu belgeyi üretici veya tedarikçi imzalı olarak ta sunabilir.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  1-İstekliler,Cihaz ve kitlerin marka, model ve menşeinin belirtildiği teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmalıdır.
  2-Tedarik edilecek mallara ait katalogları veya broşürleri teklifleri ile birlikte verilecektir.
  3-Yüklenici firma teklif edeceği cihazlara ve kitlere ait prospektüsleri teklifleri ile birlikte verilecektir.
  4-İhale komisyonu tarafınca cihazlar ile ilgili demonstrasyon gerekmesi durumunda demonstrasyon istenebilecektir.Demonstrasyon istenmesi durumunda tarihini idare belirleyecektir. Demonstrasyon ile ilgili tüm işlemler idare tarafından isteklilere EKAP üzerinde bildirilecektir. Demonstrasyona ait bütün giderler istekli firmaya aittir
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. 14.Diğer hususlar:
 11. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER