Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

T.C. IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kum İhalesi İlanı

Madde 1- İlimiz Merkeze bağlı Çaplapa Köyü Aras Nehri Seddesi ile DSİ kanalı sınırları arasında,Tapulama harici Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan Er No:3383366-Pafta H51C3 te kayıtlı Alan 69.900 m2 lik taşınmaz sınırlarını kapsayan 1 (a) Grubu Kum Çakıl ocağı sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale […]

T.C. IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kum  İhalesi İlanı
10 Eylül 2019 - 13:15 'de eklendi.

Madde 1- İlimiz Merkeze bağlı Çaplapa Köyü Aras Nehri Seddesi ile DSİ kanalı sınırları arasında,Tapulama harici Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan Er No:3383366-Pafta H51C3 te kayıtlı Alan 69.900 m2 lik taşınmaz sınırlarını kapsayan 1 (a) Grubu Kum Çakıl ocağı sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile 5 yıl süre ile kiraya verilecektir.
Madde 2-İLİ :Iğdır
İLÇESİ :Merkez
MEVKİİ :Çalpala Köyü Aras Nehri ile DSİ kanalı arasındaki yerdir.
YÜZÖLÇÜMÜ :69.900 m2 alanlı taşınmaz
MALZAME MİKTARI : 880.740 m3 ‘ dür
MUHAMMEN BEDEL :KDV Hariç Yılık Muhammen Bedel 345.250,08TL dir.
Madde 3- İhalesi, 01/10/2019 Salı Günü saat: 11.00’de İl Encümeni Toplantı Odasında, İl Encümenince yapılacaktır.
Madde 4- Geçici teminat tahmini bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup tutarı
51.787,52 TL. dir.
Madde 5- Kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 (yüzde altı) dır.
Madde 6-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
a)-Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması ve belgelenmesi
b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
c)-Nüfus Cüzdan sureti
d)-Noter tasdikli imza sirküleri
e)-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi
g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen değerlerinden olması ve İlimiz Özel İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun 26.ve 27.maddesinde) belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat mektubunun geçici, limit içi olması ve teyit yazısının’da” ibrazı gerekir.
h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini
ı)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
l)-İstekli hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesini
m)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair belgeyi,
İhalenin Yapılacağı 01/10/2019 Salı Günü saat: 11.00’ e kadar İdareye İbraz etmek zorundadır
Madde 7-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek süratiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Madde 9–Kiralama işine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edebilir.
Keyfiyet ile ilan olunur.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER